విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

విశాఖపట్నం : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,480
+380.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,100 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,260 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,250 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,130 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,940 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,940 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,930 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,720 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,490 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,580 -590.00
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,980
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,490
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,251
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,980
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,100
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,490
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,700
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,479
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,490
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,770
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,800
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,170
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,609
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,360
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,970
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,860
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,071
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,960
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,640
విశాఖపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

విశాఖపట్నం : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,780.00
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,550 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 71,000 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,560 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,590 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,390 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,390 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,380 +990.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,390 +1,020.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,370 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,890 -1,430.00
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,440
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,890
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,286
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,440
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,550
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,460
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,980
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,271
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,460
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,450
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,450
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,662
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,420
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,390
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,210
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,793
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,500
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,390
విశాఖపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర