విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

విశాఖపట్నం : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
49,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +200.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,360 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 -600.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,220 +600.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 +200.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 49,420 -90.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 49,510 -30.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +0.00
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,800
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,360
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,078
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,190
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 49,560
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,730
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,870
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,842
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,880
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,068
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,990
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,450
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,156
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
విశాఖపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,000
విశాఖపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

విశాఖపట్నం : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
55,430.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,430 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,310 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 58,000 +700.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 57,300 +970.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 56,330 -300.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 56,630 -60.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 56,690 +10.00
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,406
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 55,430
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,110
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,022
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,430
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,110
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,770
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,099
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,790
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,540
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,572
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,650
విశాఖపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,540
విశాఖపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర