భోజ్‌పూర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

భోజ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
48,290
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 48,290 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,010 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,280 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,130 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,110 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,900 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,900 +0.00
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,010
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,350
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,101
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,380
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 48,290
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,610
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,630
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,686
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,200
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,630
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,390
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,940
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,265
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,390
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,240
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,510
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,910
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,830
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,910
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,390
భోజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భోజ్‌పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
64,720.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 64,720 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,330 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,000 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,160 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,220 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,660 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,660 +0.00
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,720
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,980
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,856
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,980
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 64,720
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,790
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,720
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,700
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,360
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,720
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,760
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,130
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,467
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,760
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,470
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,800
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,570
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,949
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,700
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,760
భోజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర