భోజ్‌పూర్ : బంగారం & వెండి ధర, భోజ్‌పూర్ బంగారు రేట్లు, భోజ్‌పూర్ వెండి రేట్లు

భోజ్‌పూర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

భోజ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,700
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,370 +50.00
18 మే 2022 51,320 -80.00
17 మే 2022 51,400 +380.00
16 మే 2022 51,020 -300.00
15 మే 2022 51,320 +0.00
14 మే 2022 51,320 +0.00
13 మే 2022 51,320 -670.00
12 మే 2022 51,990 +250.00
11 మే 2022 51,740 -390.00
10 మే 2022 52,130 -390.00
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,940
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,819
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,370
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,490
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,370
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,314
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,770
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,440
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,470
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,370
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,178
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,370
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,120
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,720
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,780
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,501
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,780
భోజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,370
భోజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భోజ్‌పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,970.00
+800.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,170 -390.00
18 మే 2022 62,560 +240.00
17 మే 2022 62,320 +1,630.00
16 మే 2022 60,690 +590.00
15 మే 2022 60,100 +0.00
14 మే 2022 60,100 +0.00
13 మే 2022 60,100 -2,040.00
12 మే 2022 62,140 +130.00
11 మే 2022 62,010 -900.00
10 మే 2022 62,910 -1,070.00
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,380
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,732
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,380
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,170
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,580
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,380
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,736
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,030
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,380
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,020
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,490
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,109
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,490
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,950
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,540
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,120
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,566
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,370
భోజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,490
భోజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర