ఉధంపూర్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉధంపూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,840
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,630 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,680 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,670 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,660 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,360 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,300 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,480 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,980 -30.00
19 నవంబర్ 2023 61,010 +0.00
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,630
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,870
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,954
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,970
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,630
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,440
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,650
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,299
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,600
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,090
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,390
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,009
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,600
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,630
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,400
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,057
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,440
ఉధంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,540
ఉధంపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉధంపూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,770.00
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,580 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,290 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,270 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,270 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,250 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,120 -460.00
21 నవంబర్ 2023 73,580 +560.00
20 నవంబర్ 2023 73,020 -460.00
19 నవంబర్ 2023 73,480 +0.00
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,580
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,220
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,516
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,510
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,580
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,070
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,840
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,716
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,900
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,860
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,890
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,300
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,900
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,530
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,010
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,188
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,180
ఉధంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,530
ఉధంపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర