అలప్పుజ, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

అలప్పుజ : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,720
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,720 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,720 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,450 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,350 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,390 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,380 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,980 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,980 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,970 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,290 -520.00
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,810
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,600
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,257
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,600
అలప్పుజ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,720
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,500
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,650
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,139
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,850
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,650
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,070
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,520
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,232
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,200
అలప్పుజ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,070
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,120
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,190
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,062
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,620
అలప్పుజ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,260
అలప్పుజ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అలప్పుజ : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,600.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,600 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,600 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,650 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,220 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,330 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,330 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,660 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,650 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,650 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,270 +370.00
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,600
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,650
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,548
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,510
అలప్పుజ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,600
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,040
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,850
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,181
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,870
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,880
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,990
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,620
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,661
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,740
అలప్పుజ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,620
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,610
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,310
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,095
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,610
అలప్పుజ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,520
అలప్పుజ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర