చెన్నై, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

చెన్నై : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
60,190
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,940 +840.00
22 మార్చి 2023 59,100 +140.00
21 మార్చి 2023 58,960 -840.00
20 మార్చి 2023 59,800 +50.00
19 మార్చి 2023 59,750 +10.00
18 మార్చి 2023 59,740 +0.00
17 మార్చి 2023 59,740 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,320 -320.00
15 మార్చి 2023 58,640 +880.00
14 మార్చి 2023 57,760 -130.00
చెన్నై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
చెన్నై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
చెన్నై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,425
చెన్నై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
చెన్నై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,940
చెన్నై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,990
చెన్నై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,620
చెన్నై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,582
చెన్నై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,990
చెన్నై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,020
చెన్నై బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,360
చెన్నై బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,200
చెన్నై బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,563
చెన్నై బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,200
చెన్నై బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,270
చెన్నై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,230
చెన్నై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
చెన్నై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,544
చెన్నై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
చెన్నై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,200
చెన్నై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చెన్నై : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,220.00
+740.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,480 +980.00
22 మార్చి 2023 69,500 +850.00
21 మార్చి 2023 68,650 -370.00
20 మార్చి 2023 69,020 +160.00
19 మార్చి 2023 68,860 +10.00
18 మార్చి 2023 68,850 +0.00
17 మార్చి 2023 68,850 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,770 -760.00
15 మార్చి 2023 67,530 +430.00
14 మార్చి 2023 67,100 +330.00
చెన్నై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,480
చెన్నై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
చెన్నై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,860
చెన్నై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
చెన్నై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,480
చెన్నై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,610
చెన్నై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,850
చెన్నై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,560
చెన్నై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,170
చెన్నై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
చెన్నై వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,070
చెన్నై వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,190
చెన్నై వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,071
చెన్నై వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
చెన్నై వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,130
చెన్నై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,900
చెన్నై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
చెన్నై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,062
చెన్నై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
చెన్నై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,500
చెన్నై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర