కర్ణాటక : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కర్ణాటక : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాగల్కోట్ 07 జూన్ 2023 59,960
బెంగళూరు 07 జూన్ 2023 59,960
బెంగళూరు గ్రామీణ 07 జూన్ 2023 59,960
బెల్గాం 07 జూన్ 2023 59,960
బళ్లారి 07 జూన్ 2023 59,960
బీదర్ 07 జూన్ 2023 59,960
బీజాపూర్ 07 జూన్ 2023 59,960
చమరాజ్‌నగర్ 07 జూన్ 2023 59,960
చిక్కబల్లపుర 07 జూన్ 2023 59,960
చిక్మగళూరు 07 జూన్ 2023 59,960
చిత్రదుర్గ 07 జూన్ 2023 59,960
దక్షిణాది కన్నడ్ 07 జూన్ 2023 59,960
దావంగరే 07 జూన్ 2023 59,960
ధార్వాడ్ 07 జూన్ 2023 59,960
గడగ్ 07 జూన్ 2023 59,960
గుల్బర్గా 07 జూన్ 2023 59,960
హసన్ 07 జూన్ 2023 59,960
హవేరి 07 జూన్ 2023 59,960
కొడగు 07 జూన్ 2023 59,960
కోలార్ 07 జూన్ 2023 59,960
కొప్పల్ 07 జూన్ 2023 59,960
మాండ్యా 07 జూన్ 2023 59,960
మైసూర్ 07 జూన్ 2023 59,960
రాయచూర్ 07 జూన్ 2023 59,960
రామనగర 07 జూన్ 2023 59,960
షిమోగా 07 జూన్ 2023 59,960
తుమ్కూర్ 07 జూన్ 2023 59,960
ఉడుపి 07 జూన్ 2023 59,960
ఉత్తర కన్నడ్ 07 జూన్ 2023 59,960
యాద్గిర్ 07 జూన్ 2023 59,960

కర్ణాటక : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాగల్కోట్ 07 జూన్ 2023 72,100
బెంగళూరు 07 జూన్ 2023 72,100
బెంగళూరు గ్రామీణ 07 జూన్ 2023 72,100
బెల్గాం 07 జూన్ 2023 72,100
బళ్లారి 07 జూన్ 2023 72,100
బీదర్ 07 జూన్ 2023 72,100
బీజాపూర్ 07 జూన్ 2023 72,100
చమరాజ్‌నగర్ 07 జూన్ 2023 72,100
చిక్కబల్లపుర 07 జూన్ 2023 72,100
చిక్మగళూరు 07 జూన్ 2023 72,100
చిత్రదుర్గ 07 జూన్ 2023 72,100
దక్షిణాది కన్నడ్ 07 జూన్ 2023 72,100
దావంగరే 07 జూన్ 2023 72,100
ధార్వాడ్ 07 జూన్ 2023 72,100
గడగ్ 07 జూన్ 2023 72,100
గుల్బర్గా 07 జూన్ 2023 72,100
హసన్ 07 జూన్ 2023 72,100
హవేరి 07 జూన్ 2023 72,100
కొడగు 07 జూన్ 2023 72,100
కోలార్ 07 జూన్ 2023 72,100
కొప్పల్ 07 జూన్ 2023 72,100
మాండ్యా 07 జూన్ 2023 72,100
మైసూర్ 07 జూన్ 2023 72,100
రాయచూర్ 07 జూన్ 2023 72,100
రామనగర 07 జూన్ 2023 72,100
షిమోగా 07 జూన్ 2023 72,100
తుమ్కూర్ 07 జూన్ 2023 72,100
ఉడుపి 07 జూన్ 2023 72,100
ఉత్తర కన్నడ్ 07 జూన్ 2023 72,100
యాద్గిర్ 07 జూన్ 2023 72,100