మధ్యప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మధ్యప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
అలీరాజ్‌పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
అనుపూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
అశోక్నగర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
బాలాఘాట్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
బార్వానీ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
బేతుల్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
వెనుక 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
భోపాల్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
బుర్హాన్పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ఛతర్‌పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
చింద్వారా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
దామోహ్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
డాటియా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
దేవాస్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ధార్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
దిండోరి 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
గుణ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
గ్వాలియర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
హర్దా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
హోషంగాబాద్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ఇండోర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
జబల్పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
జాబువా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
కట్ని 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ఖండ్వా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ఖార్గోన్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
మాండ్ల 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
మాండ్సౌర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
మోరెనా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
నర్సింగ్‌పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
వేప 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
పన్నా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
పెంచింది 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
రాజ్‌గ h ్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
రత్లం 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
రేవా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
సాగర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
సత్నా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
సెహోర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
సియోని 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
షాడోల్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
షాజాపూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
షియోపూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
శివపురి 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
సిధి 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
సింగ్రౌలి 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
టికామ్‌గ h ్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ఉజ్జయిని 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
ఉమారియా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040
విధిషా 27 సెప్టెంబర్ 2023 58,040

మధ్యప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
అలీరాజ్‌పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
అనుపూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
అశోక్నగర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
బాలాఘాట్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
బార్వానీ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
బేతుల్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
వెనుక 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
భోపాల్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
బుర్హాన్పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ఛతర్‌పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
చింద్వారా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
దామోహ్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
డాటియా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
దేవాస్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ధార్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
దిండోరి 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
గుణ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
గ్వాలియర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
హర్దా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
హోషంగాబాద్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ఇండోర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
జబల్పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
జాబువా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
కట్ని 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ఖండ్వా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ఖార్గోన్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
మాండ్ల 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
మాండ్సౌర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
మోరెనా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
నర్సింగ్‌పూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
వేప 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
పన్నా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
పెంచింది 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
రాజ్‌గ h ్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
రత్లం 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
రేవా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
సాగర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
సత్నా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
సెహోర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
సియోని 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
షాడోల్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
షాజాపూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
షియోపూర్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
శివపురి 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
సిధి 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
సింగ్రౌలి 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
టికామ్‌గ h ్ 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ఉజ్జయిని 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
ఉమారియా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710
విధిషా 27 సెప్టెంబర్ 2023 70,710