నాగాలాండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

నాగాలాండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
డిమాపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
కిఫేర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
కోహిమా 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
లాంగ్లెంగ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
మోకోక్చుంగ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
సోమ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
పెరెన్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
ఫెక్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
ట్యూన్సాంగ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
వోఖా 07 డిసెంబర్ 2023 62,590
జున్‌హెబోటో 07 డిసెంబర్ 2023 62,590

నాగాలాండ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
డిమాపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
కిఫేర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
కోహిమా 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
లాంగ్లెంగ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
మోకోక్చుంగ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
సోమ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
పెరెన్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
ఫెక్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
ట్యూన్సాంగ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
వోఖా 07 డిసెంబర్ 2023 74,630
జున్‌హెబోటో 07 డిసెంబర్ 2023 74,630