జయశంకర్ భూపాల్పా, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2022
49,670
+310.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,360 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 -600.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,220 +600.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 +200.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 49,420 -90.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 49,510 -30.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +0.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +10.00
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,800
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,360
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,098
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,190
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 49,360
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,730
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,870
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,842
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,880
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,068
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,990
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,450
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,156
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,000
జయశంకర్ భూపాల్పా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2022
56,030.00
+720.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,310 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 58,000 +700.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 57,300 +970.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 56,330 -300.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 56,630 -60.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 56,690 +10.00
17 సెప్టెంబర్ 2022 56,680 +0.00
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,405
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 55,310
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,110
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,022
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,430
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,110
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,770
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,099
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,790
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,540
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,572
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,650
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,540
జయశంకర్ భూపాల్పా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర