జయశంకర్ భూపాల్పా, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,480
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,830 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,820 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,820 -720.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,540 +110.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,430 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,240 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,420 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,380 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,370 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,370 +730.00
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,380
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,820
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,522
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,830
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,970
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,860
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,071
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,960
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,640
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,430
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,640
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,291
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,590
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,080
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,380
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,006
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
జయశంకర్ భూపాల్పా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,590
జయశంకర్ భూపాల్పా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జయశంకర్ భూపాల్పా : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
71,990.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,440 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,430 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,430 -1,830.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,260 -380.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,640 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,240 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,000 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,810 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,810 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,800 +410.00
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,430
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 75,086
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,440
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,390
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,210
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,793
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,500
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,390
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,060
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,830
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,706
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,890
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,850
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,880
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,306
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
జయశంకర్ భూపాల్పా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,890
జయశంకర్ భూపాల్పా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర