కూచ్ బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

కూచ్ బీహార్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,380
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,240 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,200 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,190 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,190 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,460 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,780 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,440 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,490 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,490 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,480 +0.00
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,200
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,240
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,955
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,190
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,240
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,780
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,690
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,893
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,790
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,460
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,250
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,470
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,118
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,430
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,910
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,470
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,220
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,835
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,400
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,420
కూచ్ బీహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కూచ్ బీహార్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,590.00
-190.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,780 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,590 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,580 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,570 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,160 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,020 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,350 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,060 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,050 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,050 +10.00
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,590
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,780
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,130
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,570
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,780
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,160
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,010
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,581
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,290
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,160
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,850
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,630
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,501
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,690
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,640
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,730
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,680
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,080
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,720
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,680
కూచ్ బీహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర