కూచ్ బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

కూచ్ బీహార్ : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,090
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,750 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,750 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,750 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,060 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,580 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,470 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,380 -50.00
31 జూలై 2022 51,430 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,740 +300.00
29 జూలై 2022 52,440 +600.00
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,580
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,380
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,820
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,380
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,750
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,280
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,430
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,919
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,630
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,430
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,840
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,310
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,008
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 51,980
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,850
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,900
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,980
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,843
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,400
కూచ్ బీహార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,040
కూచ్ బీహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కూచ్ బీహార్ : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,400.00
+990.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,410 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,400 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,400 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,010 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,650 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,490 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,260 +630.00
31 జూలై 2022 57,630 -1,590.00
30 జూలై 2022 59,220 +330.00
29 జూలై 2022 58,890 +2,830.00
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,260
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,400
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,660
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,260
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,410
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,780
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,610
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,934
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,620
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,630
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,720
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,370
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,396
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,480
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,370
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,330
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,050
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,829
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,330
కూచ్ బీహార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,250
కూచ్ బీహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర