నైనిటాల్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

నైనిటాల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,360
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,940 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,540 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,540 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,540 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,640 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,410 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,420 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,340 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,060 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,060 +0.00
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,060
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,400
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,270
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,430
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,940
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,660
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,680
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,736
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,250
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,680
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,440
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,990
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,314
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,440
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,290
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,560
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,960
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,880
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,960
నైనిటాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,440
నైనిటాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నైనిటాల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,720.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,230 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,570 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,570 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,570 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,180 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,990 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,780 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,790 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,390 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,390 +0.00
నైనిటాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,230
నైనిటాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,050
నైనిటాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,899
నైనిటాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,050
నైనిటాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,230
నైనిటాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,860
నైనిటాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,790
నైనిటాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,767
నైనిటాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,420
నైనిటాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,790
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,830
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,200
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,535
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,830
నైనిటాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,540
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,870
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,640
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,022
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,770
నైనిటాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,830
నైనిటాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర