వడోదర, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

వడోదర : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,570
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,570 +0.00
25 మార్చి 2023 59,570 +0.00
24 మార్చి 2023 59,570 -270.00
23 మార్చి 2023 59,840 +840.00
22 మార్చి 2023 59,000 +140.00
21 మార్చి 2023 58,860 -850.00
20 మార్చి 2023 59,710 +60.00
19 మార్చి 2023 59,650 +0.00
18 మార్చి 2023 59,650 +10.00
17 మార్చి 2023 59,640 +1,410.00
వడోదర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,840
వడోదర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
వడోదర బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,592
వడోదర బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
వడోదర బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,570
వడోదర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,900
వడోదర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,530
వడోదర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,493
వడోదర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,900
వడోదర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,930
వడోదర బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,270
వడోదర బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,120
వడోదర బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,493
వడోదర బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,120
వడోదర బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,180
వడోదర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,140
వడోదర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,490
వడోదర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,458
వడోదర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,880
వడోదర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,110
వడోదర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వడోదర : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,550 +10.00
25 మార్చి 2023 70,540 +0.00
24 మార్చి 2023 70,540 +170.00
23 మార్చి 2023 70,370 +970.00
22 మార్చి 2023 69,400 +850.00
21 మార్చి 2023 68,550 -360.00
20 మార్చి 2023 68,910 +160.00
19 మార్చి 2023 68,750 +0.00
18 మార్చి 2023 68,750 +10.00
17 మార్చి 2023 68,740 +2,080.00
వడోదర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,550
వడోదర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
వడోదర వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,309
వడోదర వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
వడోదర వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,550
వడోదర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,500
వడోదర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,750
వడోదర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,453
వడోదర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,060
వడోదర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,650
వడోదర వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,960
వడోదర వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,080
వడోదర వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,955
వడోదర వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,400
వడోదర వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,020
వడోదర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,790
వడోదర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,070
వడోదర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,954
వడోదర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,250
వడోదర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,390
వడోదర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర