ఎర్నాకుళం, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

ఎర్నాకుళం : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,570
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,520 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,330 -190.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,520 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,470 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,470 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,460 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,730 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,060 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,710 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,760 +0.00
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,470
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,330
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,962
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,460
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,520
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,060
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,950
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,158
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,050
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,730
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,520
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,720
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,377
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,680
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,170
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,730
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,470
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,088
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,660
ఎర్నాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,670
ఎర్నాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఎర్నాకుళం : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,590.00
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,750 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,350 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,110 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,930 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,920 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,910 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,500 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,350 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,680 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,380 +0.00
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,930
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,750
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,662
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,910
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,750
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,500
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,310
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,898
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,600
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,500
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,170
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,809
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,990
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,960
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,060
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,980
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,396
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,050
ఎర్నాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,990
ఎర్నాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర