టెహ్రీ గర్హ్వాల్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,070
-590.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,660 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,890 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,150 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,150 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,020 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,580 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,420 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,420 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,180 +10.00
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,580
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,660
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,162
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,510
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,660
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,560
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,330
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,986
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,370
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,470
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,050
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,290
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,254
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,290
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,050
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,210
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,170
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,163
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,210
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,290
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,720.00
-980.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,700 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,040 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,250 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,250 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,990 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,130 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,460 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,450 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,030 +10.00
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,870
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,760
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,545
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,860
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,700
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,440
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,920
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,102
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,090
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,440
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,950
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,650
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,950
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,530
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,010
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,320
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,483
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,740
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,950
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర