టెహ్రీ గర్హ్వాల్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,370
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,370 +210.00
04 జూలై 2022 53,160 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,730 +0.00
02 జూలై 2022 51,730 +0.00
01 జూలై 2022 51,730 -210.00
30 జూన్ 2022 51,940 -100.00
29 జూన్ 2022 52,040 +180.00
28 జూన్ 2022 51,860 +20.00
27 జూన్ 2022 51,840 +30.00
26 జూన్ 2022 51,810 +0.00
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,370
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,730
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,344
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,730
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,370
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,940
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,400
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,104
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,070
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,940
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,990
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,070
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,936
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,490
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,140
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,550
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,430
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,368
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,820
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,490
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టెహ్రీ గర్హ్వాల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,890.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,890 +760.00
04 జూలై 2022 59,130 -600.00
03 జూలై 2022 59,730 +0.00
02 జూలై 2022 59,730 +0.00
01 జూలై 2022 59,730 -750.00
30 జూన్ 2022 60,480 -490.00
29 జూన్ 2022 60,970 -410.00
28 జూన్ 2022 61,380 +200.00
27 జూన్ 2022 61,180 +250.00
26 జూన్ 2022 60,930 +0.00
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,890
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,130
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,642
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,730
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,890
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,830
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,480
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,507
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,590
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,480
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,160
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,941
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,370
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,650
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,808
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,100
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,450
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర