రూపనగర్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

రూపనగర్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,740
-130.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 57,870 -760.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,630 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,860 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,120 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,120 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,990 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,540 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,390 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +230.00
రూపనగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
రూపనగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,870
రూపనగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,084
రూపనగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,480
రూపనగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 57,870
రూపనగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
రూపనగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,300
రూపనగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,955
రూపనగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,340
రూపనగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,440
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,010
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,260
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,223
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,260
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,010
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,180
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,140
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,132
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,180
రూపనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,260
రూపనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రూపనగర్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,620.00
+110.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,510 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,660 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,000 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,950 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,090 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,420 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,420 +430.00
రూపనగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,830
రూపనగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,510
రూపనగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,433
రూపనగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,820
రూపనగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,510
రూపనగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,400
రూపనగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
రూపనగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,063
రూపనగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,050
రూపనగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,400
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,410
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,910
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,611
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,910
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,490
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,970
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,290
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,445
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,700
రూపనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,910
రూపనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర