దిబ్రుగ arh ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

దిబ్రుగ arh ్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,800
-190.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 57,990 -760.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,750 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,980 -270.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,250 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,670 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +240.00
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,990
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,209
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 57,990
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,650
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,420
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,081
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,460
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,570
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,140
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,380
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,348
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,380
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,140
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,300
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,260
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,267
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,300
దిబ్రుగ arh ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,380
దిబ్రుగ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దిబ్రుగ arh ్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,650.00
-10.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,660 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,810 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,150 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,370 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,100 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 +660.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,580 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,570 +430.00
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,660
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,586
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,660
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,560
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,030
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,217
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,210
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,560
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,570
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,060
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,767
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,060
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,650
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,130
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,430
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,595
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,850
దిబ్రుగ arh ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,060
దిబ్రుగ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర