భండారా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

భండారా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,330
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,920 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,520 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,520 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,520 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,390 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,400 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,320 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,040
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,370
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,246
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,410
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,920
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,640
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,711
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
భండారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
భండారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
భండారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,288
భండారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
భండారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,270
భండారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
భండారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,940
భండారా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,854
భండారా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,940
భండారా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
భండారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భండారా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,690.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,200 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,540 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,540 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,540 -600.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,960 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,750 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,200
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,865
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,200
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,820
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,734
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,390
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
భండారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,800
భండారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,170
భండారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,502
భండారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,800
భండారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,500
భండారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,830
భండారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
భండారా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,984
భండారా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,730
భండారా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,800
భండారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర