భండారా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

భండారా : బంగారు రేటు

04 డిసెంబర్ 2022
53,820
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 53,820 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,820 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,810 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,840 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,550 +230.00
28 నవంబర్ 2022 52,320 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,710 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,710 +10.00
25 నవంబర్ 2022 52,700 -150.00
24 నవంబర్ 2022 52,850 +220.00
భండారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,820
భండారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,810
భండారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,817
భండారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,810
భండారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) 53,820
భండారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,180
భండారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,230
భండారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,152
భండారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,590
భండారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,840
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,970
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,140
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,789
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,160
భండారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,380
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,720
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,280
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,004
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,110
భండారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,160
భండారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భండారా : వెండి రేటు

04 డిసెంబర్ 2022
66,230.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 66,230 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,230 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,160 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,270 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,630 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,010 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,950 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,940 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,940 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,170 +350.00
భండారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,230
భండారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,160
భండారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,873
భండారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,160
భండారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) 66,230
భండారా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,270
భండారా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,430
భండారా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,317
భండారా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,960
భండారా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,270
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,790
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,280
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,040
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,800
భండారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,750
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,900
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,350
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,427
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,350
భండారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,790
భండారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర