పఠనంతిట్ట, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

పఠనంతిట్ట : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,900
-150.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 58,050 -750.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,800 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,040 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,300 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,300 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,170 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,730 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,570 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,570 +240.00
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,730
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,050
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,253
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,660
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 58,050
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,710
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,480
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,135
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,520
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,620
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,200
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,440
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,403
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,440
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,200
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,360
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,310
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,311
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,360
పఠనంతిట్ట బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,430
పఠనంతిట్ట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పఠనంతిట్ట : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,740.00
+10.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,730 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,880 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,220 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,440 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,430 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,430 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,170 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,310 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,640 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,640 +430.00
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,060
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,730
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,629
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,050
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,730
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,630
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,100
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,285
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,280
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,630
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,640
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,130
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,836
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,130
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,720
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,200
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,500
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,663
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,920
పఠనంతిట్ట వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,120
పఠనంతిట్ట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర