సుర్గుజా, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

సుర్గుజా : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,660
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,660 +10.00
02 మార్చి 2024 63,650 +0.00
01 మార్చి 2024 63,650 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,580 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,260 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,190 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +360.00
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,660
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,653
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,660
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,860
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,370
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,181
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,860
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,580
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,370
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,580
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,355
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,370
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,640
సుర్గుజా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,670
సుర్గుజా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,050
సుర్గుజా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,486
సుర్గుజా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,240
సుర్గుజా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,230
సుర్గుజా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సుర్గుజా : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,170.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,170 +0.00
02 మార్చి 2024 72,170 +10.00
01 మార్చి 2024 72,160 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,150 +2,110.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,040 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,390 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,640 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,650 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 +230.00
సుర్గుజా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,170
సుర్గుజా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,160
సుర్గుజా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,167
సుర్గుజా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,160
సుర్గుజా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,170
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,300
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,895
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,300
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,150
సుర్గుజా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,320
సుర్గుజా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,840
సుర్గుజా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,128
సుర్గుజా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,320
సుర్గుజా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,310
సుర్గుజా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,660
సుర్గుజా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,310
సుర్గుజా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,515
సుర్గుజా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,650
సుర్గుజా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,280
సుర్గుజా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర