సుర్గుజా, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

సుర్గుజా : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,690
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,490 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,830 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,550 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,550 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,540 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,540 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,270 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,170 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,210 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,200 +400.00
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,430
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,084
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
సుర్గుజా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,490
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,470
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,966
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,680
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,470
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,890
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,350
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,056
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,030
సుర్గుజా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,900
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,950
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,889
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
సుర్గుజా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,090
సుర్గుజా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సుర్గుజా : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,140.00
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,000 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,830 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,410 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,400 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,400 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,390 +940.00
11 ఆగస్టు 2022 58,450 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,020 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,130 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,130 +1,670.00
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,410
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,000
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,362
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,310
సుర్గుజా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,000
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,660
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,986
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,680
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,770
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,420
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,451
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,530
సుర్గుజా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,420
సుర్గుజా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,390
సుర్గుజా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
సుర్గుజా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,884
సుర్గుజా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,390
సుర్గుజా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,310
సుర్గుజా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర