నాయగర్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

నాయగర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,530
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,620 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,400 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,410 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,330 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,050 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,320 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,170 +20.00
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,050
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,380
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,188
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,420
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,620
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,650
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,670
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,723
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,240
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,670
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,430
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,970
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,302
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,430
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,280
నాయగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,550
నాయగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,950
నాయగర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,866
నాయగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,950
నాయగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,430
నాయగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాయగర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,550.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,160 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,980 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,770 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,770 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,380 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,050 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,210 -60.00
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,160
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,030
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,344
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,030
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,160
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,840
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,748
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,410
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,770
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,820
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,180
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,519
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,820
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,520
నాయగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,850
నాయగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,620
నాయగర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,004
నాయగర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,750
నాయగర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,820
నాయగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర