నాయగర్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

నాయగర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2022
52,330
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 52,330 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,730 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,720 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,720 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,860 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,640 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,450 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,460 -350.00
20 నవంబర్ 2022 52,810 +10.00
19 నవంబర్ 2022 52,800 +0.00
నాయగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,200
నాయగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,250
నాయగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,127
నాయగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,600
నాయగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 52,330
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,980
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,150
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,802
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
నాయగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,400
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
నాయగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,810
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,773
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
నాయగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,810
నాయగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాయగర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2022
61,020.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 61,020 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,960 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,960 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,950 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,180 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,840 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,150 +300.00
21 నవంబర్ 2022 60,850 -260.00
20 నవంబర్ 2022 61,110 +10.00
19 నవంబర్ 2022 61,100 +0.00
నాయగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,650
నాయగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,440
నాయగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,217
నాయగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,980
నాయగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 61,020
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,810
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,290
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,055
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
నాయగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,760
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
నాయగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,040
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,945
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
నాయగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,040
నాయగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర