శ్రీనగర్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

శ్రీనగర్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,890
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,890 -840.00
20 మార్చి 2023 59,730 +50.00
19 మార్చి 2023 59,680 +10.00
18 మార్చి 2023 59,670 +0.00
17 మార్చి 2023 59,670 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,250 -320.00
15 మార్చి 2023 58,570 +880.00
14 మార్చి 2023 57,690 -130.00
13 మార్చి 2023 57,820 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,340 +0.00
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,060
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,158
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,890
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,550
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,514
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,300
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,140
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,497
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,140
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,210
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,170
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,510
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,479
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
శ్రీనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
శ్రీనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

శ్రీనగర్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,570.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,570 -370.00
20 మార్చి 2023 68,940 +160.00
19 మార్చి 2023 68,780 +10.00
18 మార్చి 2023 68,770 +0.00
17 మార్చి 2023 68,770 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,690 -760.00
15 మార్చి 2023 67,450 +420.00
14 మార్చి 2023 67,030 +340.00
13 మార్చి 2023 66,690 +3,760.00
12 మార్చి 2023 62,930 +0.00
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,940
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,950
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,389
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,570
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,520
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,480
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,090
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,680
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,980
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,110
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,989
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,420
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,050
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,820
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,100
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,982
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
శ్రీనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,420
శ్రీనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర