ధెమాజీ, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

ధెమాజీ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,000
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,080 +190.00
05 జూన్ 2023 59,890 +230.00
04 జూన్ 2023 59,660 +10.00
03 జూన్ 2023 59,650 +0.00
02 జూన్ 2023 59,650 -650.00
01 జూన్ 2023 60,300 +0.00
31 మే 2023 60,300 +20.00
30 మే 2023 60,280 +500.00
29 మే 2023 59,780 +90.00
28 మే 2023 59,690 +0.00
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,300
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,650
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,872
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,300
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,080
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,710
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,680
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,642
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,140
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,300
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,370
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,650
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,372
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,650
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,130
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,890
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,080
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,908
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,010
ధెమాజీ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,640
ధెమాజీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధెమాజీ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,030.00
-150.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,180 +60.00
05 జూన్ 2023 72,120 -110.00
04 జూన్ 2023 72,230 +10.00
03 జూన్ 2023 72,220 +0.00
02 జూన్ 2023 72,220 -630.00
01 జూన్ 2023 72,850 +480.00
31 మే 2023 72,370 +1,070.00
30 మే 2023 71,300 -30.00
29 మే 2023 71,330 -180.00
28 మే 2023 71,510 +10.00
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,850
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,120
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,303
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,850
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,180
ధెమాజీ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,150
ధెమాజీ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,410
ధెమాజీ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,921
ధెమాజీ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,560
ధెమాజీ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,370
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,340
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,360
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,970
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,450
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,560
ధెమాజీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,440
ధెమాజీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,980
ధెమాజీ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,122
ధెమాజీ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,590
ధెమాజీ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,440
ధెమాజీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర