ధెమాజీ, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

ధెమాజీ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,430
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 49,020 +410.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,610 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,610 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,610 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,710 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,490 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,500 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,420 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
ధెమాజీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,140
ధెమాజీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,470
ధెమాజీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,345
ధెమాజీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,510
ధెమాజీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 49,020
ధెమాజీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,740
ధెమాజీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,750
ధెమాజీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,808
ధెమాజీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,320
ధెమాజీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,750
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,510
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,060
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,388
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,510
ధెమాజీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,370
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,640
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,040
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,955
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,040
ధెమాజీ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,510
ధెమాజీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధెమాజీ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,830.00
+500.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,330 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,670 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,670 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,670 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,280 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,100 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,880 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,890 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
ధెమాజీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,330
ధెమాజీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
ధెమాజీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,996
ధెమాజీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,140
ధెమాజీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,330
ధెమాజీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,960
ధెమాజీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,880
ధెమాజీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,864
ధెమాజీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,520
ధెమాజీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,880
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,940
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,300
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,637
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,940
ధెమాజీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,630
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,980
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,740
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,129
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,880
ధెమాజీ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,940
ధెమాజీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర