ఫెర్జాల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

ఫెర్జాల్ : బంగారు రేటు

11 ఆగస్టు 2022
52,670
+260.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 52,410 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,450 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,440 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 52,040 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 52,040 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 52,030 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,350 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,870 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,760 +100.00
01 ఆగస్టు 2022 51,660 -50.00
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,870
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,660
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,205
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,660
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 52,410
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,560
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,710
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,199
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,910
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,710
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,130
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,580
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,291
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,260
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,130
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,180
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,250
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,122
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,680
ఫెర్జాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,320
ఫెర్జాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఫెర్జాల్ : వెండి రేటు

11 ఆగస్టు 2022
59,340.00
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 59,290 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,410 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,400 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,730 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,720 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,720 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,340 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,970 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,810 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,580 +630.00
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,410
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,720
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,397
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,580
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 59,290
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,110
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,910
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,247
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,940
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,950
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,060
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,690
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,732
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,820
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,690
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,680
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,380
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,168
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,680
ఫెర్జాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,590
ఫెర్జాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర