లే, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

లే : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,600
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,470 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,480 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,400 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,120 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,390 +160.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +10.00
లే బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,120
లే బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,450
లే బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,256
లే బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,490
లే బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,690
లే బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,720
లే బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
లే బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,791
లే బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,310
లే బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
లే బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,500
లే బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,040
లే బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,371
లే బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,500
లే బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,350
లే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,620
లే బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,020
లే బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,936
లే బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,020
లే బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,500
లే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లే : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,650.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,260 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,070 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,860 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,860 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,470 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,140 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,300 -60.00
లే వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,260
లే వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
లే వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,434
లే వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,120
లే వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,260
లే వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
లే వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
లే వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,841
లే వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,500
లే వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
లే వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,920
లే వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
లే వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,611
లే వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,920
లే వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,610
లే వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,950
లే వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,720
లే వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,104
లే వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,850
లే వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,920
లే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర