లే, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

లే : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,250
+20.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,230 +220.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 57,010 +400.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,610 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,610 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,600 -1,250.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 57,850 -70.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 57,920 +710.00
31 జనవరి 2023 57,210 +110.00
30 జనవరి 2023 57,100 -200.00
29 జనవరి 2023 57,300 +10.00
లే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
లే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,600
లే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 57,119
లే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
లే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,230
లే బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,300
లే బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,140
లే బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,497
లే బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,140
లే బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,210
లే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,170
లే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,510
లే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,479
లే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
లే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
లే బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,280
లే బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,320
లే బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,243
లే బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,670
లే బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,930
లే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లే : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
67,890.00
+310.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,580 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,680 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 67,870 +10.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 67,860 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 67,860 -2,660.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,520 +430.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 70,090 +1,040.00
31 జనవరి 2023 69,050 +240.00
30 జనవరి 2023 68,810 +270.00
29 జనవరి 2023 68,540 +10.00
లే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,520
లే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,580
లే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,494
లే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,090
లే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,580
లే వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,980
లే వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,110
లే వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,989
లే వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,420
లే వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,050
లే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,820
లే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,100
లే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,982
లే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
లే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,420
లే వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,380
లే వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,530
లే వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,424
లే వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,060
లే వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,380
లే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర