గండెర్బల్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

గండెర్బల్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,210
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,090 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,650 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,250 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,810 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,820 -40.00
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,810
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,250
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,210
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,630
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,400
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,057
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,440
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,540
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,120
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,360
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,325
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,360
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,120
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,280
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,240
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,233
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,280
గండెర్బల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,360
గండెర్బల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గండెర్బల్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,330.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,070 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,550 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,120 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,100 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,840 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,340 -490.00
గండెర్బల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
గండెర్బల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,840
గండెర్బల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,595
గండెర్బల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
గండెర్బల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,330
గండెర్బల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,530
గండెర్బల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,010
గండెర్బల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,188
గండెర్బల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,180
గండెర్బల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,530
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,540
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,040
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,738
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,040
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,620
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,100
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,410
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,568
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,820
గండెర్బల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,030
గండెర్బల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర