దాహోద్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

దాహోద్ : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,810
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,810 -4,250.00
22 జూలై 2024 73,060 -250.00
21 జూలై 2024 73,310 +0.00
20 జూలై 2024 73,310 +10.00
19 జూలై 2024 73,300 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,470 +70.00
17 జూలై 2024 74,400 -150.00
16 జూలై 2024 74,550 +800.00
15 జూలై 2024 73,750 +210.00
14 జూలై 2024 73,540 +0.00
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,550
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,810
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,029
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,820
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,810
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,160
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,210
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,834
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,850
దాహోద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,760
దాహోద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,690
దాహోద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,860
దాహోద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,393
దాహోద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,870
దాహోద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,850
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,401
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,630
దాహోద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దాహోద్ : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
85,100.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 85,100 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,270 -550.00
21 జూలై 2024 89,820 +10.00
20 జూలై 2024 89,810 +10.00
19 జూలై 2024 89,800 -2,120.00
18 జూలై 2024 91,920 -170.00
17 జూలై 2024 92,090 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,920 +1,160.00
15 జూలై 2024 92,760 -470.00
14 జూలై 2024 93,230 +10.00
దాహోద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,250
దాహోద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 85,100
దాహోద్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,814
దాహోద్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,700
దాహోద్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 85,100
దాహోద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,100
దాహోద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,300
దాహోద్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,671
దాహోద్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,880
దాహోద్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,550
దాహోద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,420
దాహోద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,080
దాహోద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,322
దాహోద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,220
దాహోద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,880
దాహోద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
దాహోద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
దాహోద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,868
దాహోద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
దాహోద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,930
దాహోద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర