దాహోద్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

దాహోద్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,920
+710.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,210 +10.00
29 మార్చి 2023 59,200 -290.00
28 మార్చి 2023 59,490 +640.00
27 మార్చి 2023 58,850 -720.00
26 మార్చి 2023 59,570 +0.00
25 మార్చి 2023 59,570 +0.00
24 మార్చి 2023 59,570 -270.00
23 మార్చి 2023 59,840 +840.00
22 మార్చి 2023 59,000 +140.00
21 మార్చి 2023 58,860 -850.00
దాహోద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,840
దాహోద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
దాహోద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,804
దాహోద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
దాహోద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,210
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,900
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,530
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,493
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,900
దాహోద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,930
దాహోద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,270
దాహోద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,120
దాహోద్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,493
దాహోద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,120
దాహోద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,180
దాహోద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,140
దాహోద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,490
దాహోద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,458
దాహోద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,880
దాహోద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,110
దాహోద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దాహోద్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,070.00
+1,140.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,930 +10.00
29 మార్చి 2023 70,920 +160.00
28 మార్చి 2023 70,760 +610.00
27 మార్చి 2023 70,150 -400.00
26 మార్చి 2023 70,550 +10.00
25 మార్చి 2023 70,540 +0.00
24 మార్చి 2023 70,540 +170.00
23 మార్చి 2023 70,370 +970.00
22 మార్చి 2023 69,400 +850.00
21 మార్చి 2023 68,550 -360.00
దాహోద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,930
దాహోద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
దాహోద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,893
దాహోద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
దాహోద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,930
దాహోద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,500
దాహోద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,750
దాహోద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,453
దాహోద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,060
దాహోద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,650
దాహోద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,960
దాహోద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,080
దాహోద్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,955
దాహోద్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,400
దాహోద్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,020
దాహోద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,790
దాహోద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,070
దాహోద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,954
దాహోద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,250
దాహోద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,390
దాహోద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర