కాసరగోడ్ : బంగారం & వెండి ధర, కాసరగోడ్ బంగారు రేట్లు, కాసరగోడ్ వెండి రేట్లు

కాసరగోడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కాసరగోడ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,880
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,550 +50.00
18 మే 2022 51,500 -80.00
17 మే 2022 51,580 +390.00
16 మే 2022 51,190 -310.00
15 మే 2022 51,500 +0.00
14 మే 2022 51,500 +0.00
13 మే 2022 51,500 -670.00
12 మే 2022 52,170 +240.00
11 మే 2022 51,930 -380.00
10 మే 2022 52,310 -390.00
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,120
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,190
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,001
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,620
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,550
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,680
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,550
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,499
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,950
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,620
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,660
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,550
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,363
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,550
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,300
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,910
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,950
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,678
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,950
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,550
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాసరగోడ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,190.00
+800.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,390 -380.00
18 మే 2022 62,770 +230.00
17 మే 2022 62,540 +1,640.00
16 మే 2022 60,900 +590.00
15 మే 2022 60,310 +0.00
14 మే 2022 60,310 +0.00
13 మే 2022 60,310 -2,050.00
12 మే 2022 62,360 +140.00
11 మే 2022 62,220 -900.00
10 మే 2022 63,120 -1,080.00
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,610
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,310
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,952
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,610
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,390
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,830
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,610
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,976
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,270
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,610
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,270
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,720
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,355
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,720
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,190
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,780
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,340
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,792
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,590
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,720
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర