కాసరగోడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కాసరగోడ్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,770
-410.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 73,180 -260.00
21 జూలై 2024 73,440 +10.00
20 జూలై 2024 73,430 +0.00
19 జూలై 2024 73,430 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,600 +80.00
17 జూలై 2024 74,520 -160.00
16 జూలై 2024 74,680 +800.00
15 జూలై 2024 73,880 +210.00
14 జూలై 2024 73,670 +10.00
13 జూలై 2024 73,660 +0.00
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,680
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,880
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,347
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,940
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 73,180
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,280
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,330
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,928
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,980
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,880
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,820
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,980
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,517
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,990
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,970
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,220
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,525
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,760
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాసరగోడ్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
88,810.00
-620.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,430 -540.00
21 జూలై 2024 89,970 +10.00
20 జూలై 2024 89,960 +0.00
19 జూలై 2024 89,960 -2,120.00
18 జూలై 2024 92,080 -160.00
17 జూలై 2024 92,240 -1,840.00
16 జూలై 2024 94,080 +1,160.00
15 జూలై 2024 92,920 -470.00
14 జూలై 2024 93,390 +10.00
13 జూలై 2024 93,380 +0.00
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,410
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,430
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,278
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,860
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,430
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,260
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,450
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,745
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,040
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,700
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,580
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,220
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,474
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,360
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,030
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,280
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,900
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,009
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,900
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,070
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర