కాసరగోడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కాసరగోడ్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
60,040
+730.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,310 +10.00
29 మార్చి 2023 59,300 -300.00
28 మార్చి 2023 59,600 +650.00
27 మార్చి 2023 58,950 -730.00
26 మార్చి 2023 59,680 +10.00
25 మార్చి 2023 59,670 +0.00
24 మార్చి 2023 59,670 -280.00
23 మార్చి 2023 59,950 +840.00
22 మార్చి 2023 59,110 +150.00
21 మార్చి 2023 58,960 -850.00
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,950
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,130
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,905
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,060
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,310
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,000
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,630
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,590
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,000
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,030
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,370
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,210
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,572
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,210
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,280
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,240
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,580
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,551
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,980
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,210
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాసరగోడ్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,300.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 71,050 +0.00
29 మార్చి 2023 71,050 +170.00
28 మార్చి 2023 70,880 +610.00
27 మార్చి 2023 70,270 -400.00
26 మార్చి 2023 70,670 +10.00
25 మార్చి 2023 70,660 +0.00
24 మార్చి 2023 70,660 +170.00
23 మార్చి 2023 70,490 +980.00
22 మార్చి 2023 69,510 +850.00
21 మార్చి 2023 68,660 -370.00
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 71,050
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,007
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,650
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 71,050
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,620
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,860
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,569
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,180
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,080
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,200
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,080
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,140
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,910
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,190
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,071
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,360
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,510
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర