కాసరగోడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కాసరగోడ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
48,460
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 48,460 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,180 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,450 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,300 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,280 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,070 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,070 +0.00
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,180
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,510
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,269
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,550
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 48,460
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,780
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,790
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,852
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,370
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,790
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,560
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,100
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,433
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,560
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,410
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,680
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,080
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,999
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,080
కాసరగోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,560
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాసరగోడ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
64,950.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 64,950 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,550 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,550 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,550 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,550 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,220 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,380 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,440 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,880 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,880 +0.00
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,950
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,200
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,076
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,200
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 64,950
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,020
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,930
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,922
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,580
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,930
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,010
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,350
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,695
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,010
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,690
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,050
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,800
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,194
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,940
కాసరగోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,010
కాసరగోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర