ఫతేగ h ్ సాహిబ్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,400
+70.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,330 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,140 -190.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,330 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,280 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,270 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,270 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,540 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,870 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,520 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,570 +0.00
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,280
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,140
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,770
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,270
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,330
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,870
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,973
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,870
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,540
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,330
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,550
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,197
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,500
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,990
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,914
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,480
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,500
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,440.00
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,520 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,120 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,880 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,690 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,680 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,680 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,260 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,120 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,450 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,160 +10.00
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,690
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,520
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,428
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,680
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,520
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,260
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,100
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,677
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,390
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,260
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,940
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,720
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,595
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,780
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,740
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,830
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,770
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,192
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,820
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,780
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర