శ్రీకాకుళం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

శ్రీకాకుళం : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,410
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,990 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,590 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,590 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,590 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,460 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,470 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,390 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,110
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,319
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,990
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
శ్రీకాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

శ్రీకాకుళం : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,790.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,300 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,640 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,640 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,640 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,250 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,060 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,850 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,850 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,300
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,965
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,300
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
శ్రీకాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర