శ్రీకాకుళం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

శ్రీకాకుళం : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,110
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,110 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,070 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,790 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,500 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,910 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,910 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,900 +0.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,900 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,920 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,640 +240.00
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,110
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,500
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,886
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,110
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,270
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,310
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,235
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,670
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,920
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,050
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,220
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,869
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,240
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,460
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,800
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,360
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,083
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,190
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,240
శ్రీకాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

శ్రీకాకుళం : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,950.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,950 +770.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,180 +890.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,290 +200.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,090 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,340 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,340 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,330 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,270 +1,900.00
30 నవంబర్ 2022 63,370 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,730 +1,630.00
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,950
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,090
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,974
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,950
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,370
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,520
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,416
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,060
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,370
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,890
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,360
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,132
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,890
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,840
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,515
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,880
శ్రీకాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర