శ్రీకాకుళం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

శ్రీకాకుళం : బంగారు రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
72,930
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 72,930 +0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 72,930 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 72,810 +240.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,570 -540.00
16 ఏప్రిల్ 2024 73,110 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,340 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,020 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 72,010 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 72,010 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,730 +430.00
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,110
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,360
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,357
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,360
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 72,930
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,140
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,770
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,005
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,770
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,740
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,980
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,490
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,303
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,980
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,700
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,490
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,700
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,479
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,490
శ్రీకాకుళం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,770
శ్రీకాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

శ్రీకాకుళం : వెండి రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
83,900.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 83,900 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 83,890 +220.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,670 -150.00
17 ఏప్రిల్ 2024 83,820 -10.00
16 ఏప్రిల్ 2024 83,830 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,150 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,370 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,370 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,360 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,190 +270.00
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,150
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,790
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,032
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,790
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 83,900
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,800
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,310
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,657
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,310
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,260
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,440
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,170
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,049
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,440
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,290
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,460
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,980
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,271
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,460
శ్రీకాకుళం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,450
శ్రీకాకుళం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర