జాగిషియల్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

జాగిషియల్ : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,250
-470.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,720 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,950 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,080 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,640 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,480 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,480 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,720
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,224
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,720
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,620
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,390
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,049
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,430
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,530
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,110
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,350
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,316
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,350
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,110
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,270
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,230
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,224
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,270
జాగిషియల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,350
జాగిషియల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జాగిషియల్ : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,930.00
-840.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,770 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,320 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,060 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,530 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 +10.00
జాగిషియల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
జాగిషియల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,830
జాగిషియల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,622
జాగిషియల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
జాగిషియల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,770
జాగిషియల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,520
జాగిషియల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,000
జాగిషియల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,178
జాగిషియల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,170
జాగిషియల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,520
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,530
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,030
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,728
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,030
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,610
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,090
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,400
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,558
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,810
జాగిషియల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,020
జాగిషియల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర