బారాముల్లా, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

బారాముల్లా : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,960
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,960 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,090 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,650 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,250 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
బారాముల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
బారాముల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,810
బారాముల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,237
బారాముల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
బారాముల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,960
బారాముల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,630
బారాముల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,400
బారాముల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,057
బారాముల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,440
బారాముల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,540
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,120
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,360
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,325
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,360
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,120
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,280
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,240
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,233
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,280
బారాముల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,360
బారాముల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బారాముల్లా : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,120.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,120 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,340 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,340 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,070 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,550 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,120 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 +10.00
బారాముల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
బారాముల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,840
బారాముల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,634
బారాముల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
బారాముల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,120
బారాముల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,530
బారాముల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,010
బారాముల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,188
బారాముల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,180
బారాముల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,530
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,540
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,040
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,738
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,040
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,620
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,100
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,410
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,568
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,820
బారాముల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,030
బారాముల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర