ఉత్తర జిల్లా, సిక్కిం : బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర జిల్లా : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,430
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,430 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,300 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,860 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,700 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,700 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,460 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 59,020 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 59,030 -40.00
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,860
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,020
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,480
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,800
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,430
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,840
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,610
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,268
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,650
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,760
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,330
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,570
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,536
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,570
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,330
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,490
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,440
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,445
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,490
ఉత్తర జిల్లా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,560
ఉత్తర జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉత్తర జిల్లా : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,590.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,590 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,480 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,810 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,800 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,370 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,370 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,360 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 71,100 -490.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,590 -490.00
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,230
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,100
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,889
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,220
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,590
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,800
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,260
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,447
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,450
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,800
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,820
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,290
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 74,001
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,290
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,890
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,370
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,650
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,824
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,080
ఉత్తర జిల్లా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,280
ఉత్తర జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర