బుల్ధన, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

బుల్ధన : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,140
+320.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,820 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,820 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,810 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,130 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,650 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,540 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,450 -40.00
31 జూలై 2022 51,490 -1,320.00
30 జూలై 2022 52,810 +300.00
29 జూలై 2022 52,510 +600.00
బుల్ధన బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,650
బుల్ధన బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,450
బుల్ధన బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,889
బుల్ధన బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,450
బుల్ధన బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,820
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,490
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,986
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,700
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,490
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,370
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,076
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,050
బుల్ధన బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,920
బుల్ధన బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
బుల్ధన బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
బుల్ధన బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,909
బుల్ధన బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
బుల్ధన బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,110
బుల్ధన - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బుల్ధన : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,840.00
+1,360.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,480 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,480 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,470 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,090 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,720 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,570 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,340 +640.00
31 జూలై 2022 57,700 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,300 +330.00
29 జూలై 2022 58,970 +2,840.00
బుల్ధన వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,340
బుల్ధన వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,470
బుల్ధన వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,736
బుల్ధన వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,340
బుల్ధన వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,480
బుల్ధన వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,860
బుల్ధన వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,680
బుల్ధన వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,009
బుల్ధన వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,700
బుల్ధన వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,700
బుల్ధన వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,800
బుల్ధన వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,450
బుల్ధన వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,475
బుల్ధన వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,560
బుల్ధన వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,450
బుల్ధన వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
బుల్ధన వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
బుల్ధన వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,910
బుల్ధన వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
బుల్ధన వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,330
బుల్ధన - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర