హరిద్వార్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

హరిద్వార్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,790
-30.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,820 -840.00
20 మార్చి 2023 59,660 +60.00
19 మార్చి 2023 59,600 +0.00
18 మార్చి 2023 59,600 +10.00
17 మార్చి 2023 59,590 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,180 -320.00
15 మార్చి 2023 58,500 +880.00
14 మార్చి 2023 57,620 -130.00
13 మార్చి 2023 57,750 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,270 +0.00
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,660
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,990
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,089
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,920
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,820
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,860
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,490
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,448
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,860
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,890
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,230
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,070
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,430
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,070
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,140
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,100
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,440
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,414
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,840
హరిద్వార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,070
హరిద్వార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హరిద్వార్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,790.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,490 -370.00
20 మార్చి 2023 68,860 +160.00
19 మార్చి 2023 68,700 +10.00
18 మార్చి 2023 68,690 +0.00
17 మార్చి 2023 68,690 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,610 -760.00
15 మార్చి 2023 67,370 +420.00
14 మార్చి 2023 66,950 +340.00
13 మార్చి 2023 66,610 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,860 +10.00
హరిద్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,860
హరిద్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,880
హరిద్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,311
హరిద్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,490
హరిద్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,490
హరిద్వార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,440
హరిద్వార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,700
హరిద్వార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,402
హరిద్వార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,000
హరిద్వార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,600
హరిద్వార్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,900
హరిద్వార్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,030
హరిద్వార్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,907
హరిద్వార్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,340
హరిద్వార్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,960
హరిద్వార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,730
హరిద్వార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,020
హరిద్వార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,901
హరిద్వార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,200
హరిద్వార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,330
హరిద్వార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర