సోనిత్పూర్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

సోనిత్పూర్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,910
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,910 -840.00
20 మార్చి 2023 59,750 +50.00
19 మార్చి 2023 59,700 +10.00
18 మార్చి 2023 59,690 +0.00
17 మార్చి 2023 59,690 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,270 -320.00
15 మార్చి 2023 58,590 +880.00
14 మార్చి 2023 57,710 -140.00
13 మార్చి 2023 57,850 +1,490.00
12 మార్చి 2023 56,360 +0.00
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,750
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,080
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,180
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,010
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,910
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,950
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,570
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,537
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,950
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,970
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,320
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,160
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,538
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,160
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,230
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,190
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,530
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,500
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,930
సోనిత్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,150
సోనిత్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోనిత్పూర్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,600.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,600 -370.00
20 మార్చి 2023 68,970 +160.00
19 మార్చి 2023 68,810 +10.00
18 మార్చి 2023 68,800 +10.00
17 మార్చి 2023 68,790 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,720 -750.00
15 మార్చి 2023 67,470 +420.00
14 మార్చి 2023 67,050 +330.00
13 మార్చి 2023 66,720 +3,760.00
12 మార్చి 2023 62,960 +10.00
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,970
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,980
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,415
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,590
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,600
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,550
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,800
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,505
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,110
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,700
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,010
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,130
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,010
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,450
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,070
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,840
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,120
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,008
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,300
సోనిత్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,440
సోనిత్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర