హోజై, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

హోజై : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,450
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,240 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,810 +0.00
02 జూలై 2022 51,810 +0.00
01 జూలై 2022 51,810 -210.00
30 జూన్ 2022 52,020 -100.00
29 జూన్ 2022 52,120 +180.00
28 జూన్ 2022 51,940 +20.00
27 జూన్ 2022 51,920 +30.00
26 జూన్ 2022 51,890 +0.00
26 జూన్ 2022 51,890 -140.00
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,240
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,810
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,168
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,810
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,240
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,020
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,480
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,184
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,150
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,020
హోజై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,080
హోజై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,150
హోజై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,015
హోజై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,570
హోజై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,220
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,630
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,510
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,451
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,900
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,570
హోజై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హోజై : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,280.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,220 -600.00
03 జూలై 2022 59,820 +0.00
02 జూలై 2022 59,820 +0.00
01 జూలై 2022 59,820 -750.00
30 జూన్ 2022 60,570 -490.00
29 జూన్ 2022 61,060 -420.00
28 జూన్ 2022 61,480 +200.00
27 జూన్ 2022 61,280 +260.00
26 జూన్ 2022 61,020 +0.00
26 జూన్ 2022 61,020 -1,280.00
హోజై వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,820
హోజై వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,220
హోజై వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,670
హోజై వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,820
హోజై వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,220
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,930
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,570
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,603
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,690
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,570
హోజై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,550
హోజై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,250
హోజై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,039
హోజై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,550
హోజై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,460
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,760
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,550
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,914
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,210
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,550
హోజై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర