హోజై, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

హోజై : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,090
+310.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,780 +90.00
28 మే 2023 59,690 +0.00
27 మే 2023 59,690 +10.00
26 మే 2023 59,680 -100.00
25 మే 2023 59,780 -370.00
24 మే 2023 60,150 -390.00
23 మే 2023 60,540 -20.00
22 మే 2023 60,560 -120.00
21 మే 2023 60,680 +0.00
20 మే 2023 60,680 +10.00
హోజై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,710
హోజై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,680
హోజై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,666
హోజై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,140
హోజై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,780
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,370
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,650
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,372
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,650
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,130
హోజై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,890
హోజై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,080
హోజై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,908
హోజై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,010
హోజై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,640
హోజై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,950
హోజై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,570
హోజై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,537
హోజై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,950
హోజై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,970
హోజై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హోజై : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,130.00
-200.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,330 -180.00
28 మే 2023 71,510 +10.00
27 మే 2023 71,500 +10.00
26 మే 2023 71,490 +1,080.00
25 మే 2023 70,410 -840.00
24 మే 2023 71,250 -1,090.00
23 మే 2023 72,340 -570.00
22 మే 2023 72,910 -620.00
21 మే 2023 73,530 +10.00
20 మే 2023 73,520 +0.00
హోజై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,150
హోజై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,410
హోజై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,065
హోజై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,560
హోజై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,330
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,340
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,360
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,970
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,450
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,560
హోజై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,440
హోజై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,980
హోజై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,122
హోజై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,590
హోజై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,440
హోజై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,550
హోజై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,800
హోజై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,505
హోజై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,110
హోజై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,700
హోజై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర