హోజై, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

హోజై : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,870
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,870 -4,250.00
22 జూలై 2024 73,120 -250.00
21 జూలై 2024 73,370 +10.00
20 జూలై 2024 73,360 +0.00
19 జూలై 2024 73,360 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,530 +80.00
17 జూలై 2024 74,450 -160.00
16 జూలై 2024 74,610 +800.00
15 జూలై 2024 73,810 +210.00
14 జూలై 2024 73,600 +10.00
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,610
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,870
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,105
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,880
హోజై బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,870
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,210
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,260
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,890
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,910
హోజై బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,810
హోజై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,750
హోజై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,920
హోజై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,450
హోజై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,920
హోజై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,900
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,150
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,400
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,457
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,400
హోజై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,690
హోజై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హోజై : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
85,170.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 85,170 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,340 -550.00
21 జూలై 2024 89,890 +10.00
20 జూలై 2024 89,880 +10.00
19 జూలై 2024 89,870 -2,120.00
18 జూలై 2024 91,990 -170.00
17 జూలై 2024 92,160 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,990 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,840 -460.00
14 జూలై 2024 93,300 +0.00
హోజై వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,320
హోజై వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 85,170
హోజై వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,933
హోజై వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,780
హోజై వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 85,170
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,170
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,360
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,741
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,950
హోజై వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,620
హోజై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,490
హోజై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,140
హోజై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,391
హోజై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,280
హోజై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,950
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,200
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,830
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,933
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,830
హోజై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,990
హోజై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర