చిత్తౌర్‌గ arh ్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

చిత్తౌర్‌గ arh ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,310
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,030 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,300 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,150 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,130 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,920 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,920 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,920 -80.00
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,109
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,030
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,704
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,283
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,930
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,848
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,930
చిత్తౌర్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
చిత్తౌర్‌గ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్తౌర్‌గ arh ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
64,750.00
+400.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,350 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,020 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,180 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,240 +550.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,690 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,690 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,690 +270.00
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,350
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,771
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,350
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,726
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,380
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,160
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,493
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,820
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,975
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,720
చిత్తౌర్‌గ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,790
చిత్తౌర్‌గ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర