గంగనగర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

గంగనగర్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,830
+710.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,120 +0.00
29 మార్చి 2023 59,120 -290.00
28 మార్చి 2023 59,410 +640.00
27 మార్చి 2023 58,770 -720.00
26 మార్చి 2023 59,490 +10.00
25 మార్చి 2023 59,480 +0.00
24 మార్చి 2023 59,480 -280.00
23 మార్చి 2023 59,760 +840.00
22 మార్చి 2023 58,920 +140.00
21 మార్చి 2023 58,780 -840.00
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,721
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
గంగనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,120
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,820
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,450
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,411
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,820
గంగనగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,850
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,190
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,393
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
గంగనగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,100
గంగనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,060
గంగనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,410
గంగనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,378
గంగనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,800
గంగనగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,030
గంగనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గంగనగర్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,090.00
+1,260.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,830 +10.00
29 మార్చి 2023 70,820 +160.00
28 మార్చి 2023 70,660 +620.00
27 మార్చి 2023 70,040 -410.00
26 మార్చి 2023 70,450 +10.00
25 మార్చి 2023 70,440 +10.00
24 మార్చి 2023 70,430 +170.00
23 మార్చి 2023 70,260 +970.00
22 మార్చి 2023 69,290 +840.00
21 మార్చి 2023 68,450 -360.00
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,830
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,795
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
గంగనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,830
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,390
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,357
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,960
గంగనగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,560
గంగనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,850
గంగనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,980
గంగనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,861
గంగనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,290
గంగనగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,920
గంగనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,690
గంగనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,980
గంగనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,855
గంగనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,150
గంగనగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,290
గంగనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర