చురు, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

చురు : బంగారు రేటు

30 మే 2023
59,980
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,640 +80.00
28 మే 2023 59,560 +10.00
27 మే 2023 59,550 +0.00
26 మే 2023 59,550 -90.00
25 మే 2023 59,640 -370.00
24 మే 2023 60,010 -390.00
23 మే 2023 60,400 -20.00
22 మే 2023 60,420 -130.00
21 మే 2023 60,550 +10.00
20 మే 2023 60,540 +0.00
చురు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
చురు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,550
చురు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,530
చురు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
చురు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,640
చురు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,230
చురు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
చురు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,238
చురు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
చురు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,000
చురు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
చురు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
చురు బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,779
చురు బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
చురు బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,510
చురు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,820
చురు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,450
చురు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,411
చురు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,820
చురు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,850
చురు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చురు : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,010.00
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,170 -170.00
28 మే 2023 71,340 +0.00
27 మే 2023 71,340 +10.00
26 మే 2023 71,330 +1,070.00
25 మే 2023 70,260 -830.00
24 మే 2023 71,090 -1,090.00
23 మే 2023 72,180 -560.00
22 మే 2023 72,740 -620.00
21 మే 2023 73,360 +0.00
20 మే 2023 73,360 +10.00
చురు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,980
చురు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,260
చురు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,898
చురు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,390
చురు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,170
చురు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,170
చురు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,200
చురు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,802
చురు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,280
చురు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,390
చురు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,280
చురు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
చురు వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,972
చురు వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
చురు వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,280
చురు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,390
చురు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
చురు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,357
చురు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,960
చురు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,560
చురు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర