ఉమారియా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉమారియా : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2022
52,370
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 52,370 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,770 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,760 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,760 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,900 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,680 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,490 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,500 -350.00
20 నవంబర్ 2022 52,850 +10.00
19 నవంబర్ 2022 52,840 +0.00
ఉమారియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,240
ఉమారియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,290
ఉమారియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,168
ఉమారియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,640
ఉమారియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 52,370
ఉమారియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,020
ఉమారియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,190
ఉమారియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,842
ఉమారియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,220
ఉమారియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,440
ఉమారియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,770
ఉమారియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,340
ఉమారియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,058
ఉమారియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,160
ఉమారియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,210
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,850
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,814
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,850
ఉమారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉమారియా : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2022
61,070.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 61,070 -940.00
27 నవంబర్ 2022 62,010 +0.00
26 నవంబర్ 2022 62,010 +10.00
25 నవంబర్ 2022 62,000 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,230 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,890 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,200 +300.00
21 నవంబర్ 2022 60,900 -260.00
20 నవంబర్ 2022 61,160 +10.00
19 నవంబర్ 2022 61,150 +0.00
ఉమారియా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,700
ఉమారియా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,490
ఉమారియా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,266
ఉమారియా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,020
ఉమారియా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 61,070
ఉమారియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,860
ఉమారియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,340
ఉమారియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,102
ఉమారియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,860
ఉమారియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,810
ఉమారియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,960
ఉమారియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,410
ఉమారియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,486
ఉమారియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,410
ఉమారియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,850
ఉమారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
ఉమారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,080
ఉమారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,992
ఉమారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
ఉమారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,080
ఉమారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర