పూంచ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

పూంచ్ : బంగారు రేటు

26 మార్చి 2023
59,590
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 59,590 +0.00
24 మార్చి 2023 59,590 -280.00
23 మార్చి 2023 59,870 +840.00
22 మార్చి 2023 59,030 +140.00
21 మార్చి 2023 58,890 -840.00
20 మార్చి 2023 59,730 +50.00
19 మార్చి 2023 59,680 +10.00
18 మార్చి 2023 59,670 +0.00
17 మార్చి 2023 59,670 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,250 -320.00
పూంచ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
పూంచ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,060
పూంచ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,536
పూంచ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
పూంచ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) 59,590
పూంచ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
పూంచ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,550
పూంచ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,514
పూంచ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
పూంచ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
పూంచ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,300
పూంచ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,140
పూంచ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,497
పూంచ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,140
పూంచ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,210
పూంచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,170
పూంచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,510
పూంచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,479
పూంచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
పూంచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
పూంచ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పూంచ్ : వెండి రేటు

26 మార్చి 2023
70,570.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 70,570 +0.00
24 మార్చి 2023 70,570 +170.00
23 మార్చి 2023 70,400 +980.00
22 మార్చి 2023 69,420 +850.00
21 మార్చి 2023 68,570 -370.00
20 మార్చి 2023 68,940 +160.00
19 మార్చి 2023 68,780 +10.00
18 మార్చి 2023 68,770 +0.00
17 మార్చి 2023 68,770 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,690 -760.00
పూంచ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,570
పూంచ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,950
పూంచ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,165
పూంచ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
పూంచ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) 70,570
పూంచ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,520
పూంచ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
పూంచ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,480
పూంచ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,090
పూంచ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,680
పూంచ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,980
పూంచ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,110
పూంచ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,989
పూంచ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,420
పూంచ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,050
పూంచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,820
పూంచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,100
పూంచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,982
పూంచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
పూంచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,420
పూంచ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర