బికానెర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బికానెర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,320
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,910 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,510 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,510 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,510 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,380 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,390 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,310 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
బికానెర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
బికానెర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
బికానెర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,239
బికానెర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
బికానెర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,910
బికానెర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
బికానెర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
బికానెర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,704
బికానెర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
బికానెర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,283
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,930
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,848
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,930
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
బికానెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బికానెర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,680.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,190 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,530 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,530 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,530 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,950 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,740 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
బికానెర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,190
బికానెర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
బికానెర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,858
బికానెర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
బికానెర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,190
బికానెర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
బికానెర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
బికానెర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,726
బికానెర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,380
బికానెర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
బికానెర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,790
బికానెర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,160
బికానెర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,493
బికానెర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,790
బికానెర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,820
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,975
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,720
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,790
బికానెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర