అహ్మదాబాద్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

అహ్మదాబాద్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,580
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,680 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,450 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,460 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,380 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,100 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,370 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,220 +20.00
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,100
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,430
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,238
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,470
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,680
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,700
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,710
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,772
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,290
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,710
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,480
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,020
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,352
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,480
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,330
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,600
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,000
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,916
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,000
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,480
అహ్మదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అహ్మదాబాద్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,620.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,230 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,050 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,830 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,840 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,440 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,110 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,270 -60.00
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,230
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,090
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,406
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,090
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,230
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,910
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,815
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,470
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,830
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,890
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,250
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,587
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,890
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,590
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,930
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,690
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,075
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,820
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,890
అహ్మదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర