అహ్మదాబాద్ : బంగారం & వెండి ధర, అహ్మదాబాద్ బంగారు రేట్లు, అహ్మదాబాద్ వెండి రేట్లు

అహ్మదాబాద్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

అహ్మదాబాద్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,800
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,460 +40.00
18 మే 2022 51,420 -70.00
17 మే 2022 51,490 +380.00
16 మే 2022 51,110 -310.00
15 మే 2022 51,420 +0.00
14 మే 2022 51,420 +0.00
13 మే 2022 51,420 -660.00
12 మే 2022 52,080 +240.00
11 మే 2022 51,840 -380.00
10 మే 2022 52,220 -390.00
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,040
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,110
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,915
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,530
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,460
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,590
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,470
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,410
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,860
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,530
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,570
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,460
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,274
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,460
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,210
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,820
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,870
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,593
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,870
అహ్మదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,460
అహ్మదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అహ్మదాబాద్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,090.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,280 -390.00
18 మే 2022 62,670 +240.00
17 మే 2022 62,430 +1,630.00
16 మే 2022 60,800 +590.00
15 మే 2022 60,210 +0.00
14 మే 2022 60,210 +0.00
13 మే 2022 60,210 -2,050.00
12 మే 2022 62,260 +140.00
11 మే 2022 62,120 -900.00
10 మే 2022 63,020 -1,080.00
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,500
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,210
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,847
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,500
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,280
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,710
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,500
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,863
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,160
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,500
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,150
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,610
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,237
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,610
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,070
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,670
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,240
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,685
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,490
అహ్మదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,610
అహ్మదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర