త్రిపుర : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

త్రిపుర : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 15 జూన్ 2024 72,280
బెలోనియా 15 జూన్ 2024 72,280
ధలై 15 జూన్ 2024 72,280
ధర్మనగర్ 15 జూన్ 2024 72,280
గోమతి 15 జూన్ 2024 72,280
ఖోవై 15 జూన్ 2024 72,280
సెపాజిజాలా 15 జూన్ 2024 72,280
ఉనకోటి 15 జూన్ 2024 72,280

త్రిపుర : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 15 జూన్ 2024 89,780
బెలోనియా 15 జూన్ 2024 89,780
ధలై 15 జూన్ 2024 89,780
ధర్మనగర్ 15 జూన్ 2024 89,780
గోమతి 15 జూన్ 2024 89,780
ఖోవై 15 జూన్ 2024 89,780
సెపాజిజాలా 15 జూన్ 2024 89,780
ఉనకోటి 15 జూన్ 2024 89,780