త్రిపుర : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

త్రిపుర : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 27 మార్చి 2023 59,780
బెలోనియా 27 మార్చి 2023 59,780
ధలై 27 మార్చి 2023 59,780
ధర్మనగర్ 27 మార్చి 2023 59,780
గోమతి 27 మార్చి 2023 59,780
ఖోవై 27 మార్చి 2023 59,780
సెపాజిజాలా 27 మార్చి 2023 59,780
ఉనకోటి 27 మార్చి 2023 59,780

త్రిపుర : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 27 మార్చి 2023 70,790
బెలోనియా 27 మార్చి 2023 70,790
ధలై 27 మార్చి 2023 70,790
ధర్మనగర్ 27 మార్చి 2023 70,790
గోమతి 27 మార్చి 2023 70,790
ఖోవై 27 మార్చి 2023 70,790
సెపాజిజాలా 27 మార్చి 2023 70,790
ఉనకోటి 27 మార్చి 2023 70,790