గోపాల్‌గంజ్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

గోపాల్‌గంజ్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,840
+740.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,100 +10.00
29 మార్చి 2023 59,090 -290.00
28 మార్చి 2023 59,380 +640.00
27 మార్చి 2023 58,740 -720.00
26 మార్చి 2023 59,460 +0.00
25 మార్చి 2023 59,460 +10.00
24 మార్చి 2023 59,450 -280.00
23 మార్చి 2023 59,730 +840.00
22 మార్చి 2023 58,890 +140.00
21 మార్చి 2023 58,750 -850.00
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,697
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,100
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,790
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,430
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,389
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,790
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,830
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,170
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,010
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,389
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,010
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,080
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,040
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,390
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,356
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,780
గోపాల్‌గంజ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,010
గోపాల్‌గంజ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గోపాల్‌గంజ్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,030.00
+1,230.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,800 +10.00
29 మార్చి 2023 70,790 +160.00
28 మార్చి 2023 70,630 +610.00
27 మార్చి 2023 70,020 -400.00
26 మార్చి 2023 70,420 +10.00
25 మార్చి 2023 70,410 +0.00
24 మార్చి 2023 70,410 +170.00
23 మార్చి 2023 70,240 +970.00
22 మార్చి 2023 69,270 +850.00
21 మార్చి 2023 68,420 -360.00
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,800
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,768
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,800
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,370
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,630
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,329
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,930
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,530
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,830
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,950
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,833
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,270
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,890
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,660
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,950
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,828
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,130
గోపాల్‌గంజ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,260
గోపాల్‌గంజ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర