పంచకుల, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

పంచకుల : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,830
+720.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,110 +0.00
29 మార్చి 2023 59,110 -290.00
28 మార్చి 2023 59,400 +640.00
27 మార్చి 2023 58,760 -720.00
26 మార్చి 2023 59,480 +0.00
25 మార్చి 2023 59,480 +10.00
24 మార్చి 2023 59,470 -280.00
23 మార్చి 2023 59,750 +840.00
22 మార్చి 2023 58,910 +140.00
21 మార్చి 2023 58,770 -840.00
పంచకుల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,750
పంచకుల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,950
పంచకుల బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,713
పంచకుల బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
పంచకుల బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,110
పంచకుల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,810
పంచకుల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,440
పంచకుల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,403
పంచకుల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,810
పంచకుల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,840
పంచకుల బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,180
పంచకుల బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,030
పంచకుల బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,384
పంచకుల బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,030
పంచకుల బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,090
పంచకుల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,060
పంచకుల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,400
పంచకుల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,371
పంచకుల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,800
పంచకుల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,020
పంచకుల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పంచకుల : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,110.00
+1,290.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,820 +10.00
29 మార్చి 2023 70,810 +160.00
28 మార్చి 2023 70,650 +620.00
27 మార్చి 2023 70,030 -410.00
26 మార్చి 2023 70,440 +10.00
25 మార్చి 2023 70,430 +0.00
24 మార్చి 2023 70,430 +170.00
23 మార్చి 2023 70,260 +980.00
22 మార్చి 2023 69,280 +840.00
21 మార్చి 2023 68,440 -360.00
పంచకుల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,820
పంచకుల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,830
పంచకుల వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,786
పంచకుల వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
పంచకుల వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,820
పంచకుల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,380
పంచకుల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,650
పంచకుల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,348
పంచకుల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,950
పంచకుల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,550
పంచకుల వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,850
పంచకుల వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,970
పంచకుల వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,852
పంచకుల వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,280
పంచకుల వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,910
పంచకుల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,680
పంచకుల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,970
పంచకుల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,846
పంచకుల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,150
పంచకుల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,280
పంచకుల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర