ఉనకోటి, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ఉనకోటి : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,950
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,620 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,580 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,580 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,570 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,840 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,170 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,820 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,870 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,860 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,860 +10.00
ఉనకోటి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,580
ఉనకోటి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,620
ఉనకోటి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,338
ఉనకోటి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,570
ఉనకోటి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,620
ఉనకోటి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,170
ఉనకోటి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,050
ఉనకోటి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,265
ఉనకోటి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,160
ఉనకోటి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,840
ఉనకోటి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,620
ఉనకోటి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,820
ఉనకోటి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,478
ఉనకోటి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,780
ఉనకోటి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,280
ఉనకోటి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,830
ఉనకోటి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,570
ఉనకోటి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,194
ఉనకోటి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,770
ఉనకోటి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,770
ఉనకోటి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉనకోటి : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
76,270.00
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,240 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 78,060 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 78,050 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 78,050 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,630 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,480 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,810 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,510 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,510 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,500 +10.00
ఉనకోటి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,060
ఉనకోటి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,240
ఉనకోటి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,600
ఉనకోటి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,050
ఉనకోటి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,240
ఉనకోటి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,630
ఉనకోటి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,430
ఉనకోటి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 73,023
ఉనకోటి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,730
ఉనకోటి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,630
ఉనకోటి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,290
ఉనకోటి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 67,040
ఉనకోటి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,930
ఉనకోటి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,110
ఉనకోటి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,080
ఉనకోటి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,190
ఉనకోటి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,100
ఉనకోటి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,519
ఉనకోటి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,180
ఉనకోటి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,110
ఉనకోటి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర