లఖింపూర్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

లఖింపూర్ : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,590
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,590 +0.00
12 జూలై 2024 73,590 -20.00
11 జూలై 2024 73,610 +620.00
10 జూలై 2024 72,990 +280.00
09 జూలై 2024 72,710 +90.00
08 జూలై 2024 72,620 -690.00
07 జూలై 2024 73,310 +10.00
06 జూలై 2024 73,300 +0.00
05 జూలై 2024 73,300 +290.00
04 జూలై 2024 73,010 +400.00
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,610
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,810
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,948
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,880
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,590
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,210
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,260
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,890
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,910
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,810
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,750
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,920
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,450
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,920
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,900
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,150
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,400
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,457
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,400
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,690
లఖింపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లఖింపూర్ : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,300.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,300 +10.00
12 జూలై 2024 93,290 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,320 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,160 +60.00
09 జూలై 2024 93,100 +350.00
08 జూలై 2024 92,750 -960.00
07 జూలై 2024 93,710 +10.00
06 జూలై 2024 93,700 +0.00
05 జూలై 2024 93,700 +570.00
04 జూలై 2024 93,130 +1,050.00
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,320
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,780
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,772
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,780
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,300
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,170
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,360
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,741
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,950
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,620
లఖింపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,490
లఖింపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,140
లఖింపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,391
లఖింపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,280
లఖింపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,950
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,200
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,830
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,933
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,830
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,990
లఖింపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర