లఖింపూర్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

లఖింపూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
48,710
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 48,490 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,500 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,420 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,140 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,400 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,250 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,240 +220.00
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,140
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,470
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,253
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,510
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) 48,490
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,740
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,750
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,808
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,320
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,750
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,510
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,060
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,388
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,510
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,370
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,640
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,040
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,955
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,040
లఖింపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,510
లఖింపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లఖింపూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
67,280.00
+1,180.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 66,100 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,880 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,890 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,490 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,160 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,320 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,380 +560.00
లఖింపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 66,100
లఖింపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
లఖింపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,264
లఖింపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,140
లఖింపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) 66,100
లఖింపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,960
లఖింపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,880
లఖింపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,864
లఖింపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,520
లఖింపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,880
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,940
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,300
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,637
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,940
లఖింపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,630
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,980
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,740
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,129
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,880
లఖింపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,940
లఖింపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర