రామనగర, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

రామనగర : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,710
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,710 +210.00
14 జూలై 2024 73,500 +0.00
13 జూలై 2024 73,500 +10.00
12 జూలై 2024 73,490 -20.00
11 జూలై 2024 73,510 +620.00
10 జూలై 2024 72,890 +270.00
09 జూలై 2024 72,620 +100.00
08 జూలై 2024 72,520 -690.00
07 జూలై 2024 73,210 +0.00
06 జూలై 2024 73,210 +10.00
రామనగర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,710
రామనగర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,710
రామనగర బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,924
రామనగర బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,780
రామనగర బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,710
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,120
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,170
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,765
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,810
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,720
రామనగర బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,650
రామనగర బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,820
రామనగర బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,354
రామనగర బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,830
రామనగర బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,810
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,050
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,310
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,363
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,310
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,600
రామనగర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రామనగర : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,710.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,710 -470.00
14 జూలై 2024 93,180 +10.00
13 జూలై 2024 93,170 +10.00
12 జూలై 2024 93,160 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,200 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,030 +50.00
09 జూలై 2024 92,980 +350.00
08 జూలై 2024 92,630 -960.00
07 జూలై 2024 93,590 +10.00
06 జూలై 2024 93,580 +10.00
రామనగర వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,200
రామనగర వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,660
రామనగర వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,616
రామనగర వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,660
రామనగర వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,710
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,050
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,250
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,542
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,830
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,500
రామనగర వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,370
రామనగర వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,030
రామనగర వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,274
రామనగర వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,170
రామనగర వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,830
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,090
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,730
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,825
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,730
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,880
రామనగర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర