సాహిబ్‌గంజ్, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

సాహిబ్‌గంజ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
48,330
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 48,330 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,050 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,320 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,170 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,150 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,940 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,940 +0.00
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,050
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,380
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,140
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,420
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 48,330
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,650
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,670
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,723
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,240
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,670
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,430
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,970
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,302
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,430
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,280
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,550
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,950
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,866
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,950
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,430
సాహిబ్‌గంజ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సాహిబ్‌గంజ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
64,770.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 64,770 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,380 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,050 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,210 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,270 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,710 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,710 +0.00
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,770
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,030
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,906
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,030
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 64,770
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,840
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,748
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,410
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,770
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,820
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,180
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,519
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,820
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,520
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,850
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,620
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,004
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,750
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,820
సాహిబ్‌గంజ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర